top of page
Baner_możliwości_bez_granic.jpg

Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS                                                                                           2.04.2018 r.

ul. Wierzbięcice 18/5

61-568 Poznań

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę związaną z przeprowadzeniem treningu umiejętności społecznych, na potrzeby Stowarzyszenia PSYCHE SOMA POLIS realizującego zadania w projektu pt. „Możliwości bez granic”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS

Ul. Wierzbięcice 18/5

61-568 Poznań

2.RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie

3.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Usługa związana z realizację projektu pt. „Możliwości bez granic”.

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie treningu dla grupy uczestniczek i uczestników.

4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przygotowanie i przeprowadzenie przez trenera/rkę zajęć grupowych z zakresu Umiejętności Społecznych dla grupy uczestników i uczestniczek w zadania „Możliwości bez granic” . Spotkanie grupowe w formie treningu muszą składać się z 4 szkoleń :

1.Szkolenie nt. komunikacji w zespole- szkolenie w wym. 16 godz. szkol./ grupę obejmujące swoim zakresem takie zagadnienia jak: schemat komunikacji, komunikat ja, udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej, zadawanie pytań, aktywne słuchanie, czynniki wspierające i blokujące komunikację w zespole.          

2. Szkolenie nt. motywacji- szkolenie w wym. 16 godz. szkol/grupę obejmujące swoim zakresem takie zagadnienia jak: podstaw. teorie motywacyjne, hierarchia potrzeb Maslowa, dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga, teoria X i Y McGregora, czynniki wpływające na motywowanie siebie, efektywne sposoby na motywowanie innych.                                                      

3. Szkolenie nt. kreatywności- szkolenie w wym.16 godz. szkol/ grupę obejmujące swoim zakresem takie zagadnienia jak: pojęcie kreatywności, różnice między kreatywnością a innowacją, fazy procesu kreatywnego, warunki sprzyjające kreatywności – jak je tworzyć, „potwory kreatywności” i jak sobie z nimi radzić, kreatywne strategie radzenia sobie z wyzwaniami i podejmowania decyzji, kreatywność w życiu codziennym i pracy.                                                   

4. Szkolenie z zarządzania sobą w czasie -szkolenie w wym.16 godz. szkol/grupę obejmujące swoim zakresem takie zagadnienia jak: analiza własnego, stylu zarządzania sobą w czasie, najczęstsze problemy z zarządzaniem sobą w czasie, zasady ułatwiające formułowanie celów, macierz Eisenhowera, pożeracze czasu i jak sobie z nimi.

Grupa odbędzie Trening Umiejętności Społecznych w wymiarze łącznie 64 godz. Zajęcia będą odbywać na terenie województwa wielkopolskiego.

5. DODATKOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

a) program warsztatów musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego,

b) oferta cenowa powinna zawierać całkowitą wartość zamówienia. Oferta cenowa powinna zawierać ceny netto i brutto.

6. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT:

Jedynym kryterium oceny ofert będzie ich cena brutto.

Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zmówienia.

7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienie należy zrealizować do 30.05.2019 r.

8. WYMAGANIA:

Wykonawca składający ofertę musi:

- posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

9. WYMAGANIA TREŚCI OFERTY:

Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Ofertę cenową (zawierającą min. nazwę i adres Wykonawcy, NIP, REGON, wartość przedmiotu zamówienia: cena netto, cena brutto w tym podatek VAT, termin wykonania zamówienia, termin ważności oferty, nr rachunku bankowego) ? wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem Wykonawcy oraz zawierać datę sporządzenia oferty.

11. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

Ofertę sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy przedłożyć do 10 kwietnia 2018 r. na adres poczty Stowarzyszenia PSYCHE SOMA POLIS

: ul. Wierzbięcice 18/5 , 61-  658 Poznań

Zamawiający nie dopuszcza innego sposobu składanie ofert.

Oferty złożone po terminie składania ofert nie zostaną rozpatrzone.

12. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Agnieszka Frąckowiak , tel. (0-61) 8 20 27 46 , e-mail: info@psychesomapolis.org

Zamawiający dopuszcza drogę elektroniczną jako sposób kontaktowania z Wykonawcami.

13. INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU / PROGRAMU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:

Wydatek finansowy przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Włączenie Społeczne 2014-2020.

14. WARUNKI PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCĄ

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej.

 

Załącznikami do niniejszego zapytania są:

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS                                                                                           2.01.2018 r.

ul. Wierzbięcice 18/5

61-568 Poznań

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę związaną z przeprowadzenie treningu umiejętności społecznych, na potrzeby Stowarzyszenia PSYCHE SOMA POLIS realizującego zadania w projektu pt. Możliwości bez granic, realizowanego ze środków Unii Europejskiej.

1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS

Ul. Wierzbięcice 18/5

61-568 Poznań

2.RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie

3.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Usługa związana z realizację projektu pt. Możliwości bez granic.

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie treningów dla grup uczestniczek i uczestników.

4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przygotowanie i przeprowadzenie przez trenera zajęć grupowych z zakresu Umiejętności Społecznych dla 2 grup uczestników i uczestników zadania „Możliwości bez granic” . Spotkanie grupowe muszą składać się z 4 szkoleń :

1.Szkolenie nt. komunikacji w zespole- szkolenie w wym. 16 godz. szkol./ grupę obejmujące swoim zakresem takie zagadnienia jak: schemat komunikacji, komunikat ja, udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej, zadawanie pytań, aktywne słuchanie, czynniki wspierające i blokujące komunikację w zespole.            

2. Szkolenie nt. motywacji- szkolenie w wym. 16 godz. szkol/grupę obejmujące swoim zakresem takie zagadnienia jak: podstaw. teorie motywacyjne, hierarchia potrzeb Maslowa, dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga, teoria X i Y McGregora, czynniki wpływające na motywowanie siebie, efektywne sposoby na motywowanie innych.                                                            

3. Szkolenie nt. kreatywności- szkolenie w wym.16 godz. szkol/ grupę obejmujące swoim zakresem takie zagadnienia jak: pojęcie kreatywności, różnice między kreatywnością a innowacją, fazy procesu kreatywnego, warunki sprzyjające kreatywności – jak je tworzyć, „potwory kreatywności” i jak sobie z nimi radzić, kreatywne strategie radzenia sobie z wyzwaniami i podejmowania decyzji, kreatywność w życiu codziennym i pracy.                                                                   

4. Szkolenie z zarządzania sobą w czasie -szkolenie w wym.16 godz. szkol/grupę obejmujące swoim zakresem takie zagadnienia jak: analiza własnego, stylu zarządzania sobą w czasie, najczęstsze problemy z zarządzaniem sobą w czasie, zasady ułatwiające formułowanie celów, macierz Eisenhowera, pożeracze czasu i jak sobie z nimi.             

Każda grupa odbędzie Trening Umiejętności Społecznych w wymiarze łącznie 64 godz. Zajęcia będą odbywać na terenie województwa wielkopolska.

2 grup x 64 godz. każda grupa = 128 godz.                                      

5. DODATKOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

a) program warsztatów musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego,

b) oferta cenowa powinna zawierać całkowitą wartość zamówienia. Oferta cenowa powinna zawierać ceny netto i brutto.

6. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT:

Jedynym kryterium oceny ofert będzie ich cena brutto.

Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zmówienia.

7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienie należy zrealizować do 30.05.2019 r.

8. WYMAGANIA:

Wykonawca składający ofertę musi:

- posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

9. WYMAGANIA TREŚCI OFERTY:

Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Ofertę cenową (zawierającą min. nazwę i adres Wykonawcy, NIP, REGON, wartość przedmiotu zamówienia: cena netto, cena brutto w tym podatek VAT, termin wykonania zamówienia, termin ważności oferty, nr rachunku bankowego) ? wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem Wykonawcy oraz zawierać datę sporządzenia oferty.

11. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

Ofertę sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy przedłożyć do 15 sierpnia 2018 r. na adres poczty Stowarzyszenia PSYCHE SOMA POLIS

: ul. Wierzbięcice 18/5 , 61-  658 Poznań

Zamawiający nie dopuszcza innego sposobu składanie ofert.

Oferty złożone po terminie składania ofert nie zostaną rozpatrzone.

12. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Agnieszka Frąckowiak , tel. (0-61) 8 20 27 46 , e-mail: info@psychesomapolis.org

Zamawiający dopuszcza drogę elektroniczną jako sposób kontaktowania z Wykonawcami.

13. INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU / PROGRAMU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:

Wydatek finansowy przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Włączenie Społeczne 2014-2020.

14. WARUNKI PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCĄ

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej.

 

Załącznikami do niniejszego zapytania są:

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS                                                                                         20.12.2017 r.

ul. Wierzbięcice 18/5

61-568 Poznań

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę związaną z przeprowadzenie treningu umiejętności społecznych, na potrzeby Stowarzyszenia PSYCHE SOMA POLIS realizującego zadania w projektu pt. Możliwości bez granic, realizowanego ze środków Unii Europejskiej.

1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS

Ul. Wierzbięcice 18/5

61-568 Poznań

2.RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie

3.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Usługa związana z realizację projektu pt. Możliwości bez granic.

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie treningu dla grupy uczestniczek i uczestników.

4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przygotowanie i przeprowadzenie przez trenera/rkę zajęć grupowych z zakresu Umiejętności Społecznych dla grupy uczestników i uczestniczek w zadania „Możliwości bez granic” . Spotkanie grupowe muszą składać się z 4 szkoleń :

1.Szkolenie nt. komunikacji w zespole- szkolenie w wym. 16 godz. szkol./ grupę obejmujące swoim zakresem takie zagadnienia jak: schemat komunikacji, komunikat ja, udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej, zadawanie pytań, aktywne słuchanie, czynniki wspierające i blokujące komunikację w            zespole.          

2. Szkolenie nt. motywacji- szkolenie w wym. 16 godz. szkol/grupę obejmujące swoim zakresem takie zagadnienia jak: podstaw. teorie motywacyjne, hierarchia potrzeb Maslowa, dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga, teoria X i Y McGregora, czynniki wpływające na motywowanie siebie, efektywne sposoby na motywowanie innych.                                                      

3. Szkolenie nt. kreatywności- szkolenie w wym.16 godz. szkol/ grupę obejmujące swoim zakresem takie zagadnienia jak: pojęcie kreatywności, różnice między kreatywnością a innowacją, fazy procesu kreatywnego, warunki sprzyjające kreatywności – jak je tworzyć, „potwory kreatywności” i jak sobie z nimi radzić, kreatywne strategie radzenia sobie z wyzwaniami i podejmowania decyzji, kreatywność w życiu codziennym i pracy.                                                   

4. Szkolenie z zarządzania sobą w czasie -szkolenie w wym.16 godz. szkol/grupę obejmujące swoim zakresem takie zagadnienia jak: analiza własnego, stylu zarządzania sobą w czasie, najczęstsze problemy z zarządzaniem sobą w czasie, zasady ułatwiające formułowanie celów, macierz Eisenhowera, pożeracze czasu i jak sobie z nimi.

Grupa odbędzie Trening Umiejętności Społecznych w wymiarze łącznie 64 godz. Zajęcia będą odbywać na terenie województwa wielkopolskiego.

5. DODATKOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

a) program warsztatów musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego,

b) oferta cenowa powinna zawierać całkowitą wartość zamówienia. Oferta cenowa powinna zawierać ceny netto i brutto.

6. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT:

Jedynym kryterium oceny ofert będzie ich cena brutto.

Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zmówienia.

7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienie należy zrealizować do 30.05.2019 r.

8. WYMAGANIA:

Wykonawca składający ofertę musi:

- posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

9. WYMAGANIA TREŚCI OFERTY:

Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Ofertę cenową (zawierającą min. nazwę i adres Wykonawcy, NIP, REGON, wartość przedmiotu zamówienia: cena netto, cena brutto w tym podatek VAT, termin wykonania zamówienia, termin ważności oferty, nr rachunku bankowego) ? wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem Wykonawcy oraz zawierać datę sporządzenia oferty.

11. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

Ofertę sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy przedłożyć do 8 stycznia 2018 r. na adres poczty Stowarzyszenia PSYCHE SOMA POLIS

: ul. Wierzbięcice 18/5 , 61-  658 Poznań

Zamawiający nie dopuszcza innego sposobu składanie ofert.

Oferty złożone po terminie składania ofert nie zostaną rozpatrzone.

12. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Agnieszka Frąckowiak , tel. (0-61) 8 20 27 46 , e-mail: info@psychesomapolis.org

Zamawiający dopuszcza drogę elektroniczną jako sposób kontaktowania z Wykonawcami.

13. INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU / PROGRAMU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:

Wydatek finansowy przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Włączenie Społeczne 2014-2020.

14. WARUNKI PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCĄ

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej.

 

Załącznikami do niniejszego zapytania są:

Załącznik nr 1 Formularz oferty

logotypy.jpg

My również czasem potrzebujemy wsparcia w działaniu!

bottom of page