POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników witryny znajdującej się pod adresem elektronicznym https://www.psychesomapolis.org, zwanej dalej „Witryną”.

 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Witryny jest Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS z siedzibą w Poznaniu (61-568 Poznań), ul. Wierzbięcice 18/5, posiadające numer statystyczny REGON 302272420, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7831693630.

 3. Zawartość stron Witryny stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

 4. W celu korzystania z Witryny użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Witryny może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

 5. Administrator oświadcza, że strony Witryny są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, są w zgodzie z statutem Stowarzyszenia PSYCHE SOMA POLIS, a w szczególności są wolne od treści zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

 6. Dane z Witryny pozyskiwane są na różne sposoby:

  1. Dobrowolnie – są to dane przekazywane poprzez formularze zgłoszenia na wydarzenie lub do newslettera.

  2. Uzyskiwane w czasie korzystania przez użytkownika z serwisu – informacje gromadzone w dziennikach serwera (informacje o pobieranych plikach, czas dostępu, dane urządzenia i oprogramowania, adres IP i pliki cookies), adres IP, pliki cookies (ciasteczka; zbierają informacje statystyczne, które później wykorzystywane są w celach analitycznych).

II. CEL ZBIERANIA DANYCH

Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Witryny zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016 poz. 615 z późn. zm.), a także w celach dodatkowych przykładowo wykonywania marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1489 z późn. zm.), jednak wyłącznie za dodatkowo wyrażoną zgodą Użytkownika Serwisu.

III. PRAWO DOSTĘPU

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

IV. DOSTĘP DO DANYCH OSÓB TRZECICH

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie ściśle wyznaczeni pracownicy Administratora danych, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.

 2. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

V. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

VI. MECHANIZM COOKIES

Serwis stosuje dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2016, poz. 1489 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies – instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Administrator danych zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Witryny oraz prowadzenia kampanii reklamowych. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.

Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie np. Google Analytics, TPAY.COM, które dysponują odrębnymi zasadami. 

VII. ADRES IP

Administrator danych zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Witryny.

VIII. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Witryny komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

 2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

 3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Witryny, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

IX. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub drogą elektroniczną na adres info@psychesomapolis.org .

X. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Witryny.

 2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

DATA: 12.01.2019 r. 

My również czasem potrzebujemy wsparcia naszych inicjatyw!