1/23

Statut Stowarzyszenia PSYCHE SOMA POLIS

STATUT Stowarzyszenia "PSYCHE SOMA POLIS"
TEKST JEDNOLITY


Rozdział 1. Postanowienia ogólne


 § 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie "PSYCHE SOMA POLIS" w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

 

§ 2

Siedzibą stowarzyszenia jest Miasto Poznań.

 

§ 3

Terenem działań jest Rzeczypospolita Polska. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taka działalność.


§ 4

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu.

 

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci
i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.


§ 6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

§ 7

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego
członków. Może ono jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych
spraw oraz korzystać z pracy wolontariuszy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

 

Rozdział 2. Cele i środki działania


§ 8

Celami Stowarzyszenia są:

a) ochrona i promocja zdrowia, w szczególności w zakresie psychoonkologii oraz wspomaganie działalności diagnostycznej

b) pomoc osobom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób, których niepełnosprawność wynika z chorób onkologicznych

c) nauka i edukacja między innymi w zakresie onkologii, psychoonkologi, psychosomatyki, psychoterapii i promocji zdrowia

d) działalność charytatywna, w szczególności w zakresie udzielania wsparcia chorym onkologicznie i ich rodzinom oraz osobom niepełnosprawnym

e) promocja i organizacja wolontariatu w zakresie szkolenia wolontariuszy

f) działalność kulturalna

g) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

h) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

i) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

j) przeciwdziałania uzależnieniem i patologiom społecznym

 § 9

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) organizowanie i udzielanie pomocy psychoonkologicznej i psychologicznej dla osób chorych
i ich bliskich, w postaci warsztatów i indywidualnych sesji psychoterapeutycznych oraz grup terapeutycznych i grup wsparcia

b) organizowanie i prowadzenie innych form terapii (między innymi: treningu relaksacyjnego, treningu uważności, arteterapii, muzykoterapii, choreoterapii, biofeedback, jogi leczniczej, doradztwa filozoficznego.)

c) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie psychoedukacji, psychologii
i psychoonkologii dla personelu medycznego i psychologów

d) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania

e) organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń służącym szerzeniu psychoonkologii
i wymianie myśli i doświadczeń związanych z celami Stowarzyszenia

f) budowanie świadomości społecznej w obszarze znaczenia psychologicznego wsparcia osób chorych onkologicznie min. poprzez kampanie społeczne

g) prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, publikowanie prac naukowych

h) popularyzowanie wiedzy z zakresu profilaktyki i zwalczania chorób nowotworowych

i) organizowanie akcji i imprez charytatywnych, imprez kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych

j) inicjowanie innych form działania mających na celu realizację założeń statutowych

k) wspieranie rehabilitacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym kształtowanie świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych

l) finansowe wspieranie wydatków na zakup sprzętu medycznego, leków oraz utrzymanie aparatury i sprzętu medycznego, rehabilitacji dla członków Stowarzyszenia

m) działania na rzecz poprawy jakości życia seniorów, ich aktywizacji społecznej i zawodowej

n) działalność kulturalna w tym służąca integracji i wspieraniu ciężko i przewlekle chorych
i niepełnosprawnych

o) inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinach ochrony zdrowia, opieki społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem
i naciskiem na opiekę nad osobami chorymi onkologicznie

p) propagowanie i reklamowanie założeń Stowarzyszenia celem pozyskania donatorów, zapisów, spadków i darowizn na realizacje celów statutowych

 

 § 10

Działalność Stowarzyszenia wymieniona w ust. 9. pkt a, b, c, e, g, i, m, n, p może być prowadzona zarówno jako odpłatna jak i nieodpłatną. W pozostałym zakresie Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną.

Rozdział 3. Prawa i obowiązki członków


§ 11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia


§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,

 2. Członków wspierających,

 3. Członków honorowych.

 

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna nie pozbawiona praw publicznych

i akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a) ukończyła przynajmniej 16 lat;
b) daje gwarancje przestrzegania Statutu i realizacji celów Stowarzyszenia;
c) posiada pisemną rekomendacje co najmniej dwóch trzecich członków zwyczajnych Stowarzyszenia;
d) złoży Zarządowi Stowarzyszenia deklarację członkowską na piśmie,

3. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia

§ 13

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu Zarządowi Stowarzyszenia pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

 4. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, na wniosek Zarządu.

 

§ 14

1. Członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo do:

a) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia

b) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu;
c) uczestniczenia w Zgromadzeniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem
Stowarzyszenia,
e) korzystania ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia zgodnym z
profilem działalności,
f) zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia
o skreśleniu z listy członków.

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

a) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących
w Stowarzyszeniu.

§ 15

 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu, posiada prawa określone w paragrafie 14 ust. 1 punkty c) - f).

 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.

 3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z płacenia składek członkowskich.

§ 16

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka
wspierającego.
c) skreślenia z listy członków w drodze uchwały Zarządu z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy po uprzednim pisemnym upomnieniu,
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia w drodze uchwały Zarządu w przypadku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkowa w postaci pozbawienia praw
publicznych,
e) wykluczenia ze Stowarzyszenia w drodze uchwały Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień statutu, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów.

2. Pozbawienie członkostwa honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia

Członków w przypadku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia.

3. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

§ 17

Składka członkowska jest płatna za każdy rok kalendarzowy w wysokości określanej w uchwale Zarządu. Członkowie Stowarzyszenia są obowiązani wpłacać składki członkowskie każdorazowo w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego, za który składka jest płatna.

 

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia


§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

• Walne Zgromadzenie Członków,
• Zarząd
• Komisja Rewizyjna

 

§ 19

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w glosowaniu tajnym zwykła większością głosów.


§ 20

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 21

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,  uzupełnienie ich składu na okres do końca kadencji może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


§ 22

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający honorowi i zaproszeni goście,

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków
Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykła większością
głosów przy obecności:

a) w pierwszym terminie - co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania,
b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.


§ 23

1. Walne Zgromadzenia Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się co najmniej raz w roku

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na umotywowany wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt. b) lub c) niniejszego paragrafu, i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia Członków, zgodnie z ust. 2 oraz ust. 5 niniejszego paragrafu Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.


§ 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,

 2. Wybór i odwołanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,

 3. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu,

 4. Uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,

 5. Uchwalenie budżetu, w tym ustanawianie wysokości składki członkowskiej,

 6. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności wybieralnych władz stowarzyszenia,

 7. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 9. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 10. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub przez jego władze,

 11. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

 12. Podejmowanie uchwał w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu
  i Komisji Rewizyjnej.


§ 25

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z Uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

 2. Zarząd składa się z trzech osób: w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów.

 3. Prezes Zarządu kieruje jego pracami.

 4. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz do roku.

 6. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudnić pracowników.

 

§ 26

Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymagana w obrocie gospodarczo-finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

§ 27

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań  majątkowych, wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.


§ 28

Do zakresu działań Zarządu należy:

 1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia,

 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

 3. Określanie programów działania Stowarzyszenia,

 4. Kierowanie polityką finansowa Stowarzyszenia,

 5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz udzielanie pełnomocnictw do załatwiania spraw dotyczących Stowarzyszenia, w tym do posługiwania się pieczęciami
  i znakami Stowarzyszenia,

 6. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie członkostwa honorowego,

 7. Składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków,

 8. Zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,

 9. Inne sprawy nie zastrzeżone dla pozostałych organów Stowarzyszenia

 

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

 

§ 30

Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie kontroli działalności Stowarzyszenia, co najmniej raz w roku

 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości,

 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,

 4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie i trybie określonym na podstawie przepisów niniejszego Statutu,

 5. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej.

 6. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielania) absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

§ 31

 1. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniu Zarządu,

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

 3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej.

 

§ 32

W przypadkach określonych w § 30 pkt 3 Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania.


Rozdział 5. Majątek i fundusze

§ 33

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze,

 2. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2) dochody z majątku Stowarzyszenia,
3) dotacje, granty, darowizny, zapisy i spadki,
4) dochody z własnej działalności,
5) dochody z majątku Stowarzyszenia,
6) wpływy z ofiarności publicznej.

 

§ 34

 1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie w Banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najprędzej przekazane na konto.

 2. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000,00 EUR (słownie: piętnaście tysięcy euro), również w drodze więcej niż jednej operacji.

 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do 31 marca roku kalendarzowego, za który składka jest płatna. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd.

 4. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących
  i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.

 5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 35

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


Rozdział 6. Postanowienia końcowe


§ 36

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.


§ 37

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zgromadzenie nie wyznaczy innych likwidatorów.

 3. Podejmując uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

§ 38

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

My również czasem potrzebujemy wsparcia w działaniu!